[4/28/2016] Orix Buffaloes: another pitching coach change

The Orix Buffaloes continue to tweak their coaching staff for pitchers.

  • Fumihiro Suzuki = Ikusei Coach to Ichi-gun Battery Coach
  • Takashi Miwa = Ichi-gun Battery Coach to Ikusei Coach

Source: Orix announcement

Leave a Reply