89th Spring Koshien: Day 3 (March 21, 2017) – RAINED OUT

All three of today’s games were rained out and pushed back a day.

  • Soshi Gakuen (Okayama) – Fukuoka Daigaku Ohori (Fukuoka)
  • Tokai Daigaku Ichihara Boyo (Chiba) – Shiga Gakuen (Shiga)
  • Takasaki Kenko Fukushi Daigaku Takasaki (Gunma) – Sapporo Daiichi (Hokkaido)

The schedule has been updated to reflect the changes.

Leave a Reply